Algemene voorwaarden

Info over Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

Alle transacties zijn onderworpen aan de navolgende voorwaarden. Indien Korting en Acties akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

Artikel 2: Totstandkoming

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Korting en Acties het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. De overeenkomst komt tot stand wanneer Korting en Acties binnen acht dagen na ontvangst van de opdracht deze bevestigt dan wel met de uitvoering van de opdracht begint.

Artikel 3: Wijzigingen

Wijzigingen in de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Korting en Acties en opdrachtgever zijn overeengekomen. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voorvloeiende wijziging van de overeengekomen prijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen. Bij gebreke van overeenstemming omtrent wijziging van de prijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop van toepassing is het in deze voorwaarden opgenomen artikel 10 betreffende geschillen.

Artikel 4: Tijdstip van Levering

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient opdrachtgever Korting en Acties schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5: Eigendomsovergang

Behoudens het gestelde in de leden 2 en 3 zal het eigendom van de goederen overgaan op opdrachtgever bij aflevering.

  1. Korting en Acties behoudt zich het eigendom voor van alle door hem aan opdrachtgever geleverde zaken, totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst heeft voldaan. Tevens geldt het voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die Korting en Acties tegen opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van opdrachtgever in één of meer van zijn verplichtingen jegens Korting en Acties . Alle kosten, die samenhangen met het terugleveren van het eigendom zullen voor rekening zijn van de opdrachtgever.

  2. Zolang het eigendom van de geleverde zaken niet op de opdrachtgever is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.

  3. De opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Korting en Acties te bewaren.

  4. Indien opdrachtgever in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Korting en Acties tekortschiet of Korting en Acties goede grond heeft te vrezen, dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is Korting en Acties gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

  5. Het is opdrachtgever toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van de normale bedrijfsuitvoering van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen.

Indien er gerede twijfel bij Korting en Acties ontstaat omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever, is Korting en Acties bevoegd de bezorging van goederen of diensten uit te stellen, totdat de opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Korting en Acties , door deze vertraagde aflevering, te lijden schade.

Artikel 6: Overmacht

Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van Korting en Acties opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen voor Korting en Acties niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Indien Korting en Acties bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Korting en Acties aanvaardt aansprakelijkheid voor door opdrachtgever geleden schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.
In afwijking van hetgeen bepaald is in de leden 5.1 en 5.2 aanvaardt Korting en Acties geen aansprakelijkheid voor schade wegens overschrijding van de leveringstermijn als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de opdrachtgever en/of Korting en Acties haar leveranciers.
In geval van een onrechtmatige daad van Korting en Acties of van zijn ondergeschikten is Korting en Acties slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel. In deze gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het maximum van de verzekeringspolis.
Korting en Acties is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke hem door of vanwege de opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.

Artikel 8: Prijs en betaling

De overeengekomen prijs is exclusief BTW. handeling- en vrachtkosten en overige heffingen van overheidswege, tenzij anders overeengekomen. Korting en Acties is gerechtigd prijsverhogingen door te berekenen. Indien de prijsverhoging meer is dan 20 % heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien opdrachtgever consument is, kan hij, indien er prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst ontbinden, ongeacht het percentage van de verhoging. Behoudens leveringen waarbij sprake is van vooruitbetaling of contante betaling, is opdrachtgever verplicht de prijs binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, zonder toepassing van enige compensatie. Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever een vertragingspercentage verschuldigd van 2% van het factuurbedrag per maand. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien de opdrachtgever met betaling in verzuim is, is Korting en Acties gerechtigd zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten op de vordering van het openstaande bedrag bij opdrachtgever in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het bedrag van de openstaande facturen met een minimum van € 65,00.

Artikel 9: Ontbinding

Indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is Korting en Acties bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst voor ontbonden te verklaren. In dat geval is opdrachtgever aansprakelijk voor de door Korting en Acties geleden schade.
Betalingsverplichtingen, betrekking hebbend op reeds verrichte werkzaamheden of leveranties blijven in stand. Indien Korting en Acties bij toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever in de nakoming van zijn verbintenis tot (buiten)gerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de opdrachtgever.
Onverminderd de bestaande betalingsverplichtingen van opdrachtgever wordt de overeenkomst ontbonden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst  voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent, terwijl tevens een beroep op eigendomsvoorbehoud conform artikel 5 zal worden gedaan.
In dat geval is opdrachtgever aansprakelijk voor de door Korting en Acties geleden schade.

Artikel 10: Geschillen

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen partijen, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Arnhem. Korting en Acties blijft echter bevoegd opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
Indien de wederpartij consument is, heeft hij het recht gedurende een maand nadat Korting en Acties zich op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.
In alle gevallen is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11: Garantie

Op al uw aankopen ontvangt u de fabrieksgarantie, zoals door de fabrikant beschreven in de bijgeleverde documentatie en zoals bij de producten vermeldt. Deze garantie is niet van toepassing op batterijen en beschadigingen van buitenaf, of verkeerd gebruik van het product.
Ter reparatie aangeboden artikelen worden binnen een redelijke termijn retour geleverd. Korting en Acties hanteert hiervoor een gemiddelde tijd van 4 tot 6 weken.

Artikel 12: Retourneren en ruilen

Koopt u iets via internet, dan heeft u sinds 1 februari 2001 een wettelijke bedenktijd van 7 dagen. In die tijd kunt u het gekochte zonder opgave van reden terugsturen. U dient zelf de verzendkosten van de retourzending te betalen. De periode van 7 dagen gaat in op de dag dat u het bestelde ontvangt. Voor artikelen waarvan de verzegeling is verbroken, geldt dit retourrecht niet. Door ons onjuist verzonden artikelen, incomplete zendingen en andere afwijkingen van uw opdracht dient u binnen 3 werkdagen na ontvangst per e-mail te melden. Geef duidelijk aan wat er mis is, wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op en zullen duidelijk aangeven hoe we e.e.a. gaan oplossen.
Wij zullen, behoudens wettelijke verplichtingen, geen artikelen terugnemen die gebruikt of gedragen zijn, zulks ter beoordeling van Korting en Acties . Bewaar de originele verpakking van de artikelen, verwijder geen labels en zorg voor een goede verpakking bij eventuele retourzending. Defect ontvangen artikelen kunt u binnen 7 dagen na ontvangst retourneren. Indien u in aanmerking komt voor terugbetaling, vindt dat uiterlijk binnen 30 dagen plaats.

Artikel 13: Meer- en minderwerk:

Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van Korting en Acties op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.
Door Korting en Acties te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Gerelateerde Tags